Právo informačních technologií
Softwarové právo, doménové právo, e-commerce, internetové právo, kyberkriminalita …

Právo duševního vlastnictví
Autorské právo, průmyslová práva, přihlášky a zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví …

Ústavní právo a lidská práva
Ústavní stížnosti a stížnosti k ESLP, zastupování před Ústavním soudem a ESLP …

Obchodní a občanské právo
Závazkové vztahy, občanskoprávní a obchodní spory, pohledávky, právo obchodních korporací …

Právo nemovitostí
Koupě a prodej nemovitostí, převody podílů v družstvu, věcná práva, nájemní vztahy, advokátní úschovy …

Pracovní právo
Smluvní a pracovně právní dokumenty, pracovní spory …….

Z†loßka pr†vn° slußby_web