Ústavní právo a lidská práva
Ústavní stížnosti a stížnosti k ESLP, zastupování před Ústavním soudem a ESLP…

Obchodní a občanské právo
Závazkové vztahy, občanskoprávní a obchodní spory, pohledávky, právo obchodních korporací, náhrada škody a nemajetkové újmy, ochrana osobnosti…

Právo nemovitostí
Koupě a prodej nemovitostí, převody podílů v družstvu, věcná práva, nájemní vztahy, advokátní úschovy, správa nemovitého majetku (ve spolupráci s KOZÁK Partners s.r.o.)…

Pracovní právo
Smluvní a pracovně právní dokumenty, pracovní spory…

Správní právo
Zastupování ve správními řízení a před správními orgány, stavební právo…